فارسی ششم زنگ انشا

حجم فایل : 1.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا فارسی ششم ابتدایی
زنگ انشاء تشبیه: مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیزی دیگر را تشبیه می گویند..
تشبیه یکی از ابزارهای است که نوشته ها را زیبا و اثر گذار می کند و ذهن را به پویایی و آفرینش نزدیک می سازد.
مثال: شهدا خورشیدند: شهدا مانند خورشید روشن کننده راه مردم هستند. آشنایی با مفهوم تشبیه هر تشبیه دارای 4 رکن است:
1-طرف اول(مشبه) چیزی یا کسی که آن را به چیز دیگر تشبیه می کنیم
2-طرف دوم تشبیه(مشبه به) چیزی یا کسی که مشبه را به آن مانند می کنیم
3-ادات تشبیه: کلمه های مثل ، مانند، چون، همچون،که نشان دهنده ارتباط بین مشبه و مشبه به است
4-وجه تشبیه: ویژگی یا ویژگیهای مشترک بین مشبه و مشبه به است.
مثال: شهید چون شقایق سرخ است.
مشبه ادات مشبه به وجه شبه ارکان تشبیه داستان – دوان - آستان ترکیب اضافی ترکیب اضافی ترکیب اضافی ترکیب وصفی کبری – عُظمی – حُسنی – هدی – مجتبی - مرتضی پایان...